อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1051/2566/2566


Shop Online

   Shop Online

   

Shop Online

   


เป็นยาสามัญประจำบ้าน อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ ฆท. 1052/2566