พ.ศ. 2455
พ.ศ. 2505
พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566

ปรัชญาการบริหาร กลุ่มบริษัทไทโช ฟาร์มาซูติคอล


ภารกิจ

การมีส่วนร่วมให้กับสังคมในการสร้างสรรค์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ด้านเภสัชกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพที่ดีเยี่ยม รวมทั้งการให้ข้อมูลด้านการดูแลสุขภาพและการให้บริการซึ่งสะท้อนออกมาในรูปแบบความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อเพิ่มพูนชีวิตของผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นโดยการยกระดับสุขภาพและความงาม

นโยบายการบริหาร

มุ่งเน้นธุรกิจหลักขององค์กร ได้แก่
  1. ธุรกิจการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นด้วยตนเอง และธุรกิจเภสัชกรรม
  2. ธุรกิจที่สามารถแสดงถึงพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์โดยใช้หลักฐานเชิงวัตถุ (Objective evidence)
ผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนในกิจกรรมทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทำให้พันธกรณีต่าง ๆ ซึ่งองค์กรตั้งเป้าหมายไว้บรรลุผลสำเร็จโดยความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียนั้น ๆ ได้แก่
  • บริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้บริโภคได้ตระหนักถึงชีวิตที่มีสุขภาพดีและสร้างความเป็นอยู่ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นตามรูปแบบของสุขภาพในทุกสาขา
  • สร้างและรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์ต่อลูกค้าและคู่ค้าอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล
  • เคารพสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีของปัจเจกชนและรักษาไว้ซึ่งการจ้างงานของพนักงานแต่ละคนอย่างมั่นคง
  • มีส่วนร่วมกับสังคมท้องถิ่นในฐานะพลเมืองภาคองค์กรอย่างจริงจังและพยายามรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อการอยู่ร่วมกันและสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
  • เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างเป็นธรรมในเวลาที่เหมาะสม

ค่านิยมในการปฏิบัติ

บนพื้นฐานของเจตนารมณ์ในการก่อตั้งบริษัท ได้มีการนำค่านิยม (Values) ดังต่อไปนี้เข้ามาเป็นส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ทางธุรกิจของบริษัทฯ ได้แก่